ห้ามผู้ใดก็ตาม คัดลอก เลียนแบบ พิมพ์ซ้ำ นำไปใช้ ในข้อความและรูปภาพต่างๆในบล็อคนี้

20/1/56

มารู้จักลักษณะเส้นหมี่เตี๊ยวที่ดี มีคุณภาพ

การเลือกเส้นหมี่เตี๊ยวที่ดี มีคุณภาพ
How to choose the best quality Meesua(Chinese noodle)

ความแตกต่างของคุณภาพของเส้นหมี่เตี๊ยวเกิดจากดังนี้:
Meesua's quality are depend on 5 points:  

1.โรงงานที่ผลิต ควรเลือกจากแหล่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการเช่น อย. GMP Halal  มีการควบคุมคุณภาพ เพราะ เส้นหมี่เตี๊ยวที่ได้จะมีมีคุณภาพที่ดี มีความสม่ำเสมอของเส้น สะอาด และสามารถเก็บไว้ได้นาน
1.The manufacturer : you must looking for reputable manufacturer which certificated by agencies or institutions such as F.D.A., Halal,GMP
2.ราคา ควรเลือกราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นหมี่เตี๊ยวที่ราคาถูกผลิตจากแป้งสาลีที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมีสิ่งปลอมปนในแป้งสูง สีของเส้นหมี่เตี๊ยวจะมีสีคล้ำ ตัวเนื้อเส้นจะมองเห็นผงสีดำๆปนอยู่ เก็บไว้ไม่ได้นานเพราะจะมีกลิ่นหืนและเหม็นสาบ
2.Price: You should choose the proper price products because the quality of materials for example,low grade wheat flour will make bad quality Chinese noodle that will make your unsatisfied from dirt,bad smell and taste.
3.กรรมวิธีการผลิต ควรเลือกเส้นหมี่เตี๊ยวที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดทำให้เก็บรักษาเส้นหมี่เตี๊ยวได้นาน โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ เส้นหมี่เตี๊ยวมีความสมำ่เสมอตลอดทั้งเส้นไม่มีหัวแบนๆใหญ่เหมือนการผลิตด้วยมือ เพราะตรงส่วนหัวแบนๆนี้เป็นแหล่งก่อให้เกิดเชื่้อราเนื่องจากมีความหนากว่าส่วนอื่นทำให้ไม่แห้งสนิทจริง
3.process:Many people choose the not straight Chinese noodle because believe that handmade.That's the wrong way ,the big flat head of Chinese noodle is the best for fungus breeding.So you should looking for straight line chinese noodle which made from modern machine. That will give you clean and long life time keeping.

4.สี สีของเส้นหมี่เตี๊ยวควรเป็นสีที่ได้จากสีธรรมชาติ สีที่ได้ก็ควรเป็นสีธรรมชาติ สีจะไม่เข้ม สีเหลืองก็ควรเป็นสีเหลืองอ่อน ไม่ใช่สีเหลืองเข้ม เส้นหมี่เตี๊ยวสีขาวควรเป็นสีขาวนวลๆ ไม่คล้ำและไม่ขาวจั๊ว
4.color: The color of Chinese noodle should come from nature.Do not choose too dark color. 

5.แหล่งที่ผลิต สูตรที่ได้ยอมรับว่าอร่อย เหนียว นุ่ม เป็นแหล่งที่ผลิตจากที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
5.Source of product: The famous Chinese noodle must come from "BANPONG RAtchaburi"only!!